เริ่มนับ 7/7/2021
   

ประกาศกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์
ประกาศ บก.ตชด.ภาค 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ทำหน้าที่ครูตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พื้นฐานรูปแบบกลโกงเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
แบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์ ๕๐ ข้อ ( สำหรับข้าราชการตำรวจ )
แบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์ 40 ข้อ ( สำหรับประชาชน )
ประกาศกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 เรื่อง การขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์
เอกสารประกอบการกรองข้อมูลพื้นที่พิเศษ(ดาวน์โหลด)
ว999แจ้งส่วนราชการปี2565 (ดาวน์โหลด)
กก.ตชด.32 ดำเนินการเสนอขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษให้กับหน่วยในสังกัด ที่มีสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนของ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน(ดาวน์โหลด)
ประกาศพื้นที่เสี่ยงภัย งบประมาณ2565 (ดาวน์โหลด)
ระกาศการรับสมัครและรับบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่ง ครู (ปท.1) จำนวน 100 อัตรา
เรื่อง คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเเละจรรยาบรรณของตำรวจ
สาระความรู้
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษา
สังคมศึกษา
สาระน่ารู้ (ดาวโหลด)
หลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจและหน่วยงานประจำปี 2558
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
รายงานการรับทราบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2553 และประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 (แนบท้าย กฎ ก.ตร.)
รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2554
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล ตร. พ.ศ. ๒๕๔๗
แบบฟอร์มรักษาพยาบาล แบบ 7127
แบบฟอร์มรักษาพยาบาล แบบ 7128